ኣብ ሰዓታትት እዋን ደርሆ ነቆ ዓልወኛ ኣተሓሳስባ እንበር ሰውራዊ ምርጻም ሲዕብና እነምጾኦ ነጥቢ እዩ ።

ኣብ ሰዓታትት እዋን ደርሆ ነቆ ዓልወኛ ኣተሓሳስባ እንበር ሰውራዊ ምርጻም ሲዕብና እነምጾኦ ነጥቢ እዩ ።

By Ermias Zere

First let’s growth the rebellion mind inside our heart then finally we can able to make a strong revelation.

ዕምቆት ናይቲ ስውጠት

ወዲ ሰብ ካበይ እዩ ፈሊቑ?

ሕቶ ኩሉ ግዜ ናይቲ ክትፈልጦ ዝግባኣካ መሰረታዊ ሽግር እዩ፣ መቸም ንጽቡቕ ሕልና ኢሉ ዝሓትት ሰብ ኣብዛዓለም ውሑድ እዩ፣ንምንጻር ሕቶኻ ኣብ እትገብሮ መስገደል ትርነዐ ፣ቃልሲ ሂወት፣ ርዕመተ ምኽሪ ግን ወትሩ ክትባኣሶም እትውርሕ ፍልስፍና ሂወት እዮም። ኣብ ትግባረ ርትዒ ፍልቀተ ወዲሰብ ሓንቲ ጀርመናዊት ክብርቲ ኣደ ዝሃበትኒ ምኽሪ ኣላ፣ jeden man hat sein antwort እያ ትብል፣ እዚ ማለት ከኣ ኩሉ ወዲ ሰብ ነናይ ገዛእ ርእሱ ዝውክል መልሲ ኣለዎ ኢልካ ክትርጎም ይከኣል እዩ። ነቲ ሓሳብ ንጹር ንምግባር ግን ንወዲሰብ ሰብ ደብልዎ ነገራት ምፍላጥ ኣገዳሲ ባእታ ኾይኑ ይንጽረለይ ።

ምስ ከውሒ ስለ ዝተራጸምካ ኣሰኒፍካዮ ማለት ኣይኮነን፣ ኣብ ሓደ ሓደ እዋናት ውን ሰብ እንከለኻ እንስሳ ክትብሃለሉ ዘኽእል መንገዲ ኣሎ ፣ምኽንያቱ ደቂ ሰብ ብዓንደ ርእሱ ፍሉይ ደብሎም ነገር እቲ ዋና ምንጪ ድዓበየ ሃብቲ ድኾነ ኣተሓሳስባ ስለ ደለዎም እዩ፣ ኣብ ኣተሓሳስባ ዘገምታዊ ንጥፈት የለን ኩሉ ፍጡር ዘቡኡ ሓንቲ ማዓልቲ ንኸይከስር ወትሩ ምስ ጻዓረ እዩ ምስ ዝንታታት ውሻጢኡ ብምምኻር ዝፈጥሮም መሰናኽላት ኣብ ምፍታሕ ክጋደል ዕድመ ዕርጋኑ እንከይተረዶ ብሰላሕታ እዩ ሕሹኽ ድብሎ፣ እናሓንሳእ ዓቢደ ዳኣ ከይህሉ ኢሉ እሞ ይግምት ምጽላሉን፣ ምጥዓዩን ከረጋግጽ ብምባል ናብ ናይ ባሓቂ ዕብዳን ብዕምቆት ይንቆት ክኸስቦ ድግበኦ ፍልጠት ሂወት ፣ ናይ ትሕተ ውኑኡ ንቕሓት ፣ ብልጭታ ግጥሚ ፣ ርዕመተ ፍልስፍና ንኸየስተማቕሮ ብወዲ ሰብ ዝሰረሖ ገንዘብ ስለ ዝዕውር ንዕዑ ንምምእራር ክብል ሓዉ እናጠፈአ ክስሕቕ እዩ ድውርሕ፣ እዚ ሕመቕ እዚ ኣብ ኩሉ ፍጡር እኳ የጋጥም እንተኾነ ብናይ ውልቀይ ኣረኣእያ ግን (ሓበሻዊ ቅዲ) ብምባል ይሰምዮ።

ሰብ ድሕረተ ኣመጻጽኡ ኣብ ግምት እንተዝልካዕ ሓደ ወዲ ሰብ ብሂወት ኣብዛ ዓለም ቀሲኑ ክነብር ኣይምኻኣለን፣ ፍልቀተ ወዲ ሰብ ካብ ደፋእታዊ ለውጢ ይኹን ወይ ውን ሞሎኮታዊ ሓይሊ ብዘየገድስ ሰብ ካብቲ ከሙኡ ወዲ ሰብ ክበላለጽ ከምዘይክእል ምፍላጥ ጥራሕ እቲ ዛኣኸለ መረዳእታ ጥበብ ሂወት እዩ። ግን ስልጣኔ ዓለም ንምምቕራሕ ኢልካ ዝተማህዘ ስርዓታት ንፍልልይ ደቂ ሰባት ብዙሕ እዩ ኣመልኪዕዎ፣ እቲ ግሉሕ ቴማ ንስለ ዕብላለ ምጭፍላቕ ሕብረተሰብን ግላውነት ውልቃዊ ውሕስነታት ሕብረተሰብን ምዕቃብ ዝብል ኣምር ኮይኑ ካብ ድሑርን፣ ሕሉፍን ጭካነ ክልሰ ሓሳብ ከስተኣናግድ ድኽእል ዘቤታዊ ፖሎቲካ ድማ ይምዕብል ።

ሰበ ስልጣናት እዛ ንነብረላ ደለና ዓለም ብብሕታውነት ልቦም ተጨውዮም ዝጓዝሙ ረሲኣን እዛ መሬት እዮም። ሰብ ኣብ መስርሕ ተፈጥሮ ካብ ሰብ ክፍለ ከምዘይክእል ዋላ እኳ እንተ ኣመነ ኣብ ትሕቲ እዞም እኩያት ፈለስቲ ግን ብዙሕ መለኪዒታት መፍለይ ህላውነቱ ከም ደለዎ እዩ ክርዶኦ ፣ዝቕሰብ ካብዚ ዕዉር ርዲኢት ብዝመጽእ ዕሽነት ከኣ እንባር ዓዳዊ፣ ዓሊታዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ ብሄራዊ ዛመሰለ ምክርፋስ እዩ ክረአ ዝግደድ። እቲ ሕቶ ግን ስለምንታይ እዮም ፖሎቲካውያን ሓሰብቲ ነዚ መሰረታዊ ነጥቢ ሒዞም ከም ሓደ መስርሕ እናተጠቀሙ ንጹሃት ዘጥፍእሉ ዘለዉ? ዝብል ምኽንያት ንኽገልጾ ናብ መጻሕፍቲ ዓለም ፍላስፋ ኦሾ ቁልሕ ክብል ተገዲደ ነይረ ፣ ኣብ ሞንጎ ሓደ ውልቃዊ ሓታታይን፣ መልስታቱን ዝተገብረ ዝርርብ ከኣ ብኸፊሉ ክምስጠኒ ስለ ድኻኣለ ንኽስንዶ ፈቓደኛ ኮይነ።

እቲ ሓታታይ ከምዚ ይብል
ኣብ በይነይ ኮይነ ወዲ ሰብ ብዛዕባ ነብሱ እንታይ እዩ ከጽርዮ ድግበኦ ነገራት ኢለ ኣብ ዝሓስበሉ ኣጋጣሚ፣ ከምዚ ክፍታሕ ድይከኣል ሕልኽላኽ ዝበዝሖ ሕቶ ኮይኑ ይስመዓኒ ፣ከም ድመስለኒ ግን ንወዲ ሰብ ከምቲ ኣብ የእዳዉ ጨቢጥዎ ዘሎ ሓይሊ ምርካብ ወይ ውን ምድርባይ ዝኸብድ ነገር ኣሎ ኢለ ኣያኣምንን። እዚ ማለት እቲ ዓይነት ሓይሊ ብዘየገድስ መንፈሳዊ ክኸውን ይኽእል ወይ ከኣ ዓለማዊ። ግን ብትኽክል ከኣ ደቂ ሰባት ሓይሎም ካብ ድድርብዩ ዋላ ንብዘላ ምድሪ ኣቃጺሎማ ክጠፉኡ ይቐሎም ኣብ ግደ ሓቂ ፣ ክብል እዩ እቲ ሕቱኡ ዘነጸሮ።

ኦሾ እቲ ምኩር ፍላስፋ ንሕቶ ናይቲ ሰብ ብግቡእ ድሕሪ ምስማዕ ፣
ከሙኡ እዩ በሎ፣ ድሒሩ ብምቕጻል ከኣ ሰባት ካብ ንቕሓት ምስ ዝሃድሙ ዝኾነ ይኹን ነገር ንምትግባር ድሉዋት እዮም፣ ሓይሎም ንኽዕቅቡ ከሙኡ ውን ክብሮም ንኸጽንዑ እንተተኻኢሉ ውን ንብዘላ ምድሪ ንምቅጻል ሓንጎሎም ድሉው እዩ። ዝኾነ ይኹን ሓደጋ ብምውሳድ ንናይ ገዛእ ርእሶም ህላውነት እዮም ድዕቅቡ፣ እዞም ከምዚ ዓይነት ሰባት ከኣ እዮም ናብቲ ደረጃ ምሕኳር ስልጣን ድጓየዩ ፣ምኽንያቱ ብዘየጠራጥር መንገዲ እቲ ቀንዲ ዝብህግዎ ደለዉ ነገር ሓይሊ ምጭባጥ ስለ ድኾነ ።

ፈጠራውነት ዘለዎም ጥበብ ዝተዓደሉ ሰብ ሓይሊ ክብህጉ ኣይከኣሎምን እዩ፣ እቲ ሓቀኛ ጠቢብ ድብሃል ፍጡር ኣብ ዝኾነ ሰብ ናይ ምቁጽጻር ኮነ ምዕብላል ተገዳስነት የብሉን፣ እቲ ቀዳማይ ነገር ድብህጎ እንተዳኣ ሃልዩ ኮይኑ ንነብሱ ጥራይ ብሓቀኛ ርዲኢት ምፍላጥ እዩ፣ ስለዚ እቲ ዝላዓለ ዓቐን ርዲኢት ጥበብ ዝተዓደሉ ፍጡራት ናብ ሸነኽ ነድራዊ ንቕሓት እዮም ዝስጉሙ። እቶም ናይ ርእሲ ድስካለ ዘለዎም ማለት (medicore ) ሰባት ግን ደድሕሪ ሓይሊ ምጭባጥ እዮም ድሃሉ እዚ ሓይሊ እዚ ኻኣ ዓለምለኻዊ ፣ ፖሎቲካዊ ወይ ከኣ ባጤራዊ ስስዐ እንተሰሊጥሎም ከኣ መንፈሳዊ ስልበት እናተጠቀምካ ኣብ ርእሲ ሚልዮናት ደቂ ሰብ ምሽክዕላል ክኸውን ይከኣል እዩ፣ ግን ከኣ እቲ ቀንዲ ኣተሓሳሳቢ ዛዕባ ንሰባት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እንዳሰለብካ ምትላል እዩ ድኸውን ደሎ።

እዚ ዛዕባ ማለት ስልበተ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት፣ ንነብስና ኣጸቢቕና ስለ ደይንፈልጣ እዩ ዝፍልም። ከሙኡ ውን ንነብስና ብትኽክል ከምዘይንፈልጣ ክንፈልጥ ስለ ደይንደሊ እዩ ፣ ኩሉ ግዜ ናይዛ ዓለም እናባኣሰ ዝመጽእ ደሎ ሽግር ነቒሕና ከይነስተውዕለሉ መታን ኢና ንፈርሕ፣ በዚ ከምዚ ዳኣመሰለ ጸላም ድኾነ ርዲኢት ተጠቂምና ከኣ ስግረዶም ካብቲ ንርእዮ ሓቂ ብመንገዲ ምንዮት ገንዘብ ምውናን ፣ ባህግታት ሓይሊ ምድላብ ፣ ተስፋታት ክብርታትና ክብ ምባል ፣ ልዑልነትና ምእዋጅ ንጥቀም ። እቲ ምስ ገዛእ ነብሱ ጸላም ዝነገሶ ወዲ ሰብ ከኣ ኩሉ ግዜ ጽንተት ዓለም፣ ዕንወት ሕብረተሰብ፣ ጥፋኣት ህዝቢ ክምነ ናይ ግድን እዩ።

እዞም ከምዚኦ ም ዓይነት ሰባት ፈጠራውያን ክኾኑ ኣይከኣሎሙን እዩ። ምኽንያቱ ካብ መጀመርያ ፈጠራውነት ዝብል ቃል ንስኻ ኣብቲ ሓቀኛ ስውጠት ናይ ነፍስኻ ሃሊኻ እትጅምሮ ሓይሊ ስለ ድኾነ ፣ ብትኽክል ኑኡስ ክፋል ርዲኢት ነፍሲ እዩ ብርሃንን ፣ ፍቕርን፣ ፈጠራውነትን ከኣ ኣብ ንኻሎኦት ሰባት ምስላብ ተገዳስነትን ኮነ ውዕይ ባህጊ ደለዎ ክፍሊ ኣካል ንቕሓትን ኣይኮነን።

ግን ከኣ ናይ በሓቂ እዞም ከምዚ ዓይነት ወልፊ ዝተዓደሉ ሰባታ ምሉእ ብምሉእ ኣብ ርሱን ድቃስ እዮም ደለዉ። ኣብቲ ምሕርናኾም ኣቶሚክ ቦምብ ይነድፉ፣ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ይስንዑ፣ ዓድን ፣ዓውድን ይፈላልዩ እንታይ ይገብሩ ከምዘለዉ እኳ ሓንቲ ኣፍልጦ የብሎምን። ሓንቲ እንኮ ምኽንያት ግን ጉዕዘኦም ከምዝቕጽሉ እናገበረት ክትደፋፍኦም እያ ትኸርም፣ እታ ነገር እቲኣ ኸኣ ነታ ጨቢጦማ ደለዉ ሓይሊ ወይ ከኣ ስልጣኔ ልዕሊ ዓቐን ምክትታል እያ ፣ ዝኾነ ይኹን ብመንገዶም ከላግስ ዝፈተነ ፍጡር ክእለ እዩ ደለዎ እንተተኻኢሉ ከኣ ክጸንት ካብዚ ወጻኢ ካልእ ዛዓበየ ነገር ወላሓንቲ ክፈልጡ ኣይከኣሎምን እዩ ፣ እዚኦም ባርባራውያን መለኽቲ ኮይኖም ኣብ ሕልና ጉዕዞ ሰባውነት ክሳተፉ ደይክእሉ ፍጡራት እዮም ፣ እወ ብርግጽ ነዛ ኩላ ዓለም ክድምስስዋ ይኽእሉ እዮም። ከሙኡ ንምትግባር ውን ድሮ እንከይተረዶም ይቀራረቡ ኣለዉ ።

ግን ኣነ ኻኣ ይድንጽወኒ ኣብዛ ዓባይን፣ ስፋሕን ዓለም ዝኾነ ሰብ ምሳይ የእዳዉ ሓዊሱ ንትሪ ድንቁርና እዞም ሰባት ክነቅፍ ድኽእል ብዘይ ምርኣየይ፣ ምኽንያቱ ሓቂ እዩ ሰባት ኩሉ ግዜ ካብቶም ምሉእ ሓይሊ ደለዎም ፍጡራት ምስ ፈርሑ እዮም፣ ባኣኣቶም ክጠፉኡ ከም ድኽእሉ ኩሉ ግዜ ምስ ሓሰቡ እዮም፣ ሓደ ደይርትዓዊ እንኮ ክኸውን ዝኽእል ነገር ኣብ ተፈጥሮና ግን ንሕና ኩሉ ግዜ ኣብዛ ዓለም ንዘልኣለም ከም እንነብር ጌርና ንነብስና ስለ ንወስዳ ኢና፣ እዚ ማለት መወቲ ከም ሙዃና ይርዳና እዩ፣ ብርግጽ ከም እንመውት ግን ብልቡ ከኣምን ዝኽእል ፍጡር የብልናን ፣ እዞም ሰባት ርጉጽ እዩ ክቐትሉ ይኽእሉ እዮም፣ ንህላወ ፈለማ ወዲ ሰብ ግን ከጽንቱ ኣይከኣሎምን እዩ። እዚ ከምዚ ዓይነት ዝኣመሰለ ውርጹጽ ፍልስፍና ዝተዓደሉ ሰባት ግን ቀስ ብቐስ ካብዛ ምድሪ ብዘገምታ እናተሰወሩ ይጠፉኡ ኣለዉ፣ ንሕና ብርትዒ ከነድንቖም ኣይከኣልናን ደቂ ሰብ ብገዛእ ርእስና ቀቲልናዮም ደሓር ግን ካብቲ ዝገርም ከኣ ተገልቢጥና ኣምሊኽናዮም።

እዚ ውን ንገዛእ ርእሱ ብጥንቃቐ ክንርደኦ ክንክእል ኣለና ፣ ንምንታይ ነቶም ክንረብሓሎም ዝግባኣና ሰባት ቀንጺልናዮም? ንምንታይ ካብ ህላወ ምድሪ ንኽድምሰሱ ተሳትፎና የዕዚዝና? ከም ኣብነት ክርስቶስ፣ ሴቁራጦስ፣ ኣልሂላጅ መንሱር ፣ሳርማድ ዛመሰሉ ስነ ሓሳባውያን ካፍቶም ብድሕሪ ሞቶም ኣዝዮም ብኽብሪ ዝገነኑ ሰባት እዮም ብሂወት ኣብ ዝነብርሉ ግዜያት ግን ብነፍሲ ወከፍ ሰብ ተኾኒኖም ነይሮም እዮም። በቶም ኣብ ስልጣን ተኾይጦም ዝነብሩ ነጋውስ ጥራይ ግን ኣይነበሩን እንታይዳኣ ከማን በቶም ተራ መነባብሮ ዘማእኩሉ ዝነበሩ ህዝቢ ንሰበ ስልጣን ገዛእቲ እዛ ዓለም ንምሕጓስ ተባሂሉ ዛኣክል ግፍዒ እዩ በጺሕዎም። ሰብ ሓይልን ህርፋን፣ ስልጣንን ዝባሃጉ ሰባት ከኣ ንዝተፈላለየ መቕተልቲ ፈሪዶሙሎም፣ ምኽንያቱ እዞም ስነ ሓሳባውያን ሓደ ነጸብራቕ ብርሃን ዝኾነ ንቕሓት እዮም ኣብ ዓለም ኣበርኪቶም። እቲ ዕማሞም እንተዝዕወት ነይሩ ውን ዝኾነ ይኹን ስልበተ ድንቁርና ኣብዛ ምድሪ ኣይማሃለወን ነይሩ እኳ ዳኣ ወዲሰብ ምስ ኩለ ነፍሰ ኣካሉ ፍሉይ ማለት (unique) ፍጥረት ከም ምዃኑ መጠን ካብ ናይ ገዛእ ርእሱ ብዝምንጩ ሓይሊ መንገዲ ክዕንብብ ምተራእየ ነይሩ።

ግን እዞም ኩሎም ስነ ሓሳባውያን ምስ ተቐንጸሉ ብግኑን መንገዲ እዮም ክምለኹ ኪኢሎም፣ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣምልኾ እዚ ግን ካብ ሕፍረተ ገበን ዝነቐለ ባእታ እዩ ነይሩ። ብመጀምርያ ደቂ ሰባት ቀቲለሞም፣ እዚ ማለት እቶ ኣብ ስልጣኔ ሓይሊ ድነበሩ እዮም ተግቢሮሞ እቶም ሓይሊ ዘይነብሮም ተራ ህዝቢ ግን ብስልበተ ድንቁርና ተቐሲቦም ንሰበ ስልጣን ብምፍራሕ ብዘይ ፈቓድ ነብሶም ግን ከኣ ናይ ጥፋኣት ስጉምቲ ወሲዶሙሎም፣ ብኽንያቱ ኣብ ነናሓድሕዶም ከርእይዎ ዝደለዩ ነገር ነይሩ እዩ፣ እቲ ምንታይ ከሙኡ እንተዘይ ገይሮም ውን ውሕስነት ሂወቶም ንምዕቃብ ኣጣራጣሪ ስለ ድነበረ ስለዚ ብድንቁርና ደፊሮም ከምዚ ብምባል ኣብ እዋናት ፍርዲ እዞም ንጽሃት ስነሓሳባውያን ክምስክሩ ኪኢሎም።
ንሕና ህዝቢ ውን ኣንጻር እዞም ሰባት ኢና ልዕሊ ነጋውስን ልዕሊ ሰበ ስልጣናት ሃገርናን !

ግና ሓንሳብ ግዜ እዞም ስነ ሓሳባውያን ምስ ሞቱ ፣ ምስ ተሰቕሉ ፣ ወይ ውን ምስ ተመረዙ እቶም ብመንግስቲ ተቕናዮም ብዑረት ዝተሰልቡ ሰባት ሕፍረት ክስምዖም እዩ ድፍልም። ገበን ከም ዝፈጸሙ ኸኣ ይስወጦም፣ ምኽንያቱ ካብቲ መጀመርያ ነጥቢ እቲ ተራ ህዝቢ ነዞም ስነሓሳባውያን ብርግጽ ክቐትል ድሉው ኣይነበረን ህዝቢ ምሉእ ውን ምስ ሓደ ተራ ውልቃዊ ሰብ ዝኾነ ጸገም ክህልዎ ኣይክእልን እዩ፣ እቶም ስነ ሓሳባውያን ውን ዝኾነ ይኹን ቀትታዊ ረብሓ ናይ ህዝቢ ይትንክፉ ኣይነበሩን፣ ግን ህዝቢ ብቐሊል ነገር ንኽቕተሉ ድፈረደሉ ምኽንያት ንሰበ ስልጣናት እታ ሃገር ስለ ድፈረሐ ጥራይ እዩ። ብምስትውዓል እንተዝድግፍዎም ነይሮም ውን ስለ እቲ ደገፎም ጥራይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከኣትዉ ከም ድኽእሉ ስለ ድፈልጡ ከሙኡ ንምትግባር ኣገዳሲ ኮይኑ ኣይስመዖምን እዩ።

ስለዚ ኣብቲ ቅትለት እዞም ንጹሃት ስነሓሳባውያን ንስለ ውሕስነት ምንባሮም ንኽብሉ ብዘይ ፈቓድ ሕልኖኦም እዮም ድሳተፉ፣ ዓለም ከኣ በዚ ከምዚ ዳመሰለ ኣረሜናዊ ስልቲ እናተመረሐት ናብ ናይ ከይፈተኻ ኣምልኾ እያ ትደፍእ ቡኡ ኣቢላ ከኣ ፍጡር ነብሰ ምትእምማን ኣብ ዘጥፋኣሉ ደረጃ ይበጽሕ። ስለዚ ብግዝኣተ ደለልቲ ሓይሊ ተዶኩኑ ዝተዓብሎኸ ንመንፈስ ንቕሓት እንከይ ነገደ ኣብ ናይ ዕንዘራ በይኑ ጥራይ ንነበርቲ ዓለም ክቕይዶም ይነብር ኣሎ ።

ብምባል መልሱ ናብቲ ሓታታይ ብዘገምታ ኣውሓዞ፣ ኣነ ግን ኣብ ሞንጎ እቲ ንባበይ ዝፈለቐለይ ነገር ከምዝተረዳእክዎ እንተዳኣ ሃልዩ ኾይኑ፣ ጠንቂ ኩሉ ነገር መሰረት ተበግሶ ደቂ ኤርትራ ሕማሙ ነዚ ሕቶን፣ መልስ ብትኽክል ዘይምግንዛብ ደምጸኦ ሳዕቤን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ዝብል ርእሰ ገምጋም በጺሐ ።ምኽንያቱ ሕብሪ መንእሰይ ብሰንኪ ዝተዶጎለ ሓይሊ እዞም ሰበ ስልጣናት ናብ ዘየድሊ ዕንደራ ክሸሞ እንከሎ ብዓይነይ ተዓዚበ ፣ ምኒስተራትና እናተኣሰሩ ህዝቢ ኤርትራ ብዘይ ፍትሓዊ መንገዲ ኣጣቒዕና፣ ድሕሪ ዕርበቶም ግን ንጹሃት ምንባሮም ክንጠራጠር ጀሚርና፣ ኣብ ሃገርና ኣሪኢናዮ ደይንፈልጥ ጥያቐታት ዓድን፣ ዓውድን ፣ሃይማኖትን ፣ብሄርን ኣብ ሕሜት ክንማሙቖሎም ኣብ ቦታ ዓዲ ጓና ኮይና ጽሓይ ይዓርበና ኣሎ። ንስበ ስልጣናትን መኳንንቶሙን ብምፍራሕ ኣብ ዘይናኣምነሉ መትከል ነብስና ንኽርህዋ መታን ደገፍ ከም ደለና ኣብ ልዕሊኦም ብዘይ ሕፍረት ንእውጅ፣ ኩነታት ኣብ ዝጠዓመና ውን ከም ነፋሒቶ ነጸብራቕ ሕብርና ብህጹጽ ክንልውጥ ሕማቕ ባህሪ ሕሉፍና ይቕስበና ኣሎ። ሓፋሽን ውልቒ ሰብን ሓደ ክኸውን ከም ዘይክእል ብሩህ እንክንሱ ሓይልን ደይሓይልን እናመዝመዝካ ኣምሶሉነት ምጥቃም ኮይኑ መጺሄት ልብታትና መዛግቦም፣ ከም ወዮ ኣዴታት ኤርትራ ድምስሎኦ ምስላ ድበረቐት ጻሓይ ጸሓይና ድነገሰ ንጉስ ንጉስና ዝብል ኣካይዳ ወጊድ ክበሃለሉ ዝኽእል ግዜ ሕጂ እዩ።

ሓድሽ ዓለም ከይንፈጥር ኩሉ ግዜ ምስ ሓንገድና ኢና፣ ነቲ ዝሓደሸ ወለዶ ብሓድሽ መንፈስን፣ ቴክኖሎጅካዊ ኣካይዳን፣ ንኸይንመርሖ ተቓውሞና ነዕዝዝ ንዝመጹ ውዲትን ዕንደራን ከኣ ብእፎይታ ንቕበል ግደ ሓቂ ግን ካልእ ይትረፍ ቁሩብ ክንሓስብ ምተገባና ።

ሓዳስ ኤርትራ ድያስፖራዊ ሕብረተሰብ ድሕሪ ደጊም ድእረመላ ሃገር ክትከውን እያ፣ መስልን፣ ድርዕን ኣብ ሃገርካ እንበር ኣብ ዓዲ ጓና ብዝተረኽበ ርቡሕ ባጤራ ኣኻኺብካ ንሰብ ምሽፋጥ ክተርፍ ኣለዎ ። እዚ ንምትግባር ከኣ መሰረታዊ መሰል ንተቐማጢ ወዲ ሃገር ንኽውዕል መሰል ድያስፖራዊ ሕብረተሰብ ክንጸግ ከም ደለዎ ርዲኢት ኩሉ እዚ ሓድሽ ወለዶ እዩ። ሕግን፣ ፍትሕን ሰብ ደይኮነስ ኣብ እዋናቱ ዝቃላቐል ቀንዴል ደላዪ ፍትሒ እዩ ፣ ንብልጽግና ምዕባለ መንእስያት ንምድምሳስ ወትሩ ዝጻዓረ ድያስፖራዊ ሕብረተሰብ ሕጂ በቲ ሓድሽ ውሒዝዎ ደሎ ወለዶ ኤርትራ ክማሃር ምተገቦኦ፣ ካቡኡ ብዝተረፈ ንዕዑ ኣብ ምብልሻው ጥራይ ዝቃለሰሉ ዘሎ ጻዕሪ ግን መወዳእቱኡ ሕፍረት እንበር ክብረት ክርከቦ ይኽእል እዩ ኢለስ ኣይግምትን። እዚ ሓድሽ ወለዶ ካብ ድንቁርና ሃይማኖትን፣ ፖሎቲካን፣ ካብ ሃተፍተፍ ዓድን፣ ዓውድን ናጻ ከግብሮ ዝኽእል ቴክኖሎጂ ብምጥቃም ኣብ ውሽቲ ውሑዳት ዓመታት ሕጽበተ ሓንጎል ከካይድ እዩ። ስጉምትን ዝስዕብ ዛዕባ ጉዳይ ሃገር ከኣ ናዓለምለኻዊ መድረኽ ኣማእኪሉ ኣብተገዳስነት መሰል ወዲ ሰብ ከም ድጽዕር እንበር፣ በቲ ዝነበረ ምድንጋር ሃገራውነት ጥራሕ ንኽምራሕ ሲ ኣይከፍቅድን እዩ። ራኢታት እዚ ደሎ ወለዶ እዚ ይመስል ሎሚ ድባኣሶን፣ ደይሰማምዐሉን፣ ኣብ ፈቐዶ ኢመይላትን እናተኻተዐ ብደዐ ድጻረፈሉ ደሎ መንገዲ መትከል ኣለዎ። እወ እቲ ናይ ሓቂ ኣተሓሳስባ ንዛኣረገ ወለዶ ብቕጽበት ኣረዲእካ ናብቲ መዛረቢ ነጥቢ ንምምጻእ እዩ። ከሙኡ ኸኣ ህግደፍ ደቢቕዎ ድነበረ ምስጢር ቅርሕንቲ ህዝብታት ኣብ ምጽራይ እዩ ድርከብ ደሎ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ፣ እዚ ደሎ ሓድሽ ወለዶ ንጽሬት እታ ክትሕደስ ዝግባኣ ሃገር ኢደይ ኢድካ ኣብ ምባል ይርከብ ።

ብፍላይ ኣብ ሃገረ ድያስፖራ ተወሊዶም ንዝዓበዩ መናእስያት የሕዋትን የሓትን ንጹር መልእኽቲ ኣለና ፣ እቲ ሕቶ ጉዳይ ዕፉን ፖሎቲካዊ ድንቁርና ህግደፍ ኣይኮነን ደሎ የግዳስ ጉዳይ ንቕሓትን ዝግ ኢልካ ምሕሳብን እዩ ሞ ወዲ ሰብ ማዕረ ብምዃኑ ብምርዳእ ከነምጾኦ እንኽእል ብሱል ሃብቲ ብምኽታል ንስመር
Weil deinen freiheit ist die freihiet des andren
Rosa luxuemburg

_________________

About the Author:

My name is Ermias Zere. I was born in Asmara on Feb/24/1993; graduated from Law department under SMAP institute training and education. I served as kind of Co writer of daily magazine for a 3 month in the ministry of information . Now I am a journalist of radio program in Germany which is known radio Leinehertz 106.5 about ( refugee in air ).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s