ምዕራፍ

ምዕራፍ

By Ermias Zere

ካብቲ ዝነወሐ መስገደል ናይ ሂወት ንኸምልጥ ምስ ሕልኑኡ ዝተማጎተ መንእሰይ ኤርትራ ናብቲ ሓባራዊ ዓወት ዝግስግሰሉ መንገዲ ንኸይስጉም ዓንቀጽቲ ጎደናታት ኣብ ሓሳባቱ ብምዝራእ ብዘይ ገዝሚ እንክውሸምዎ ንቡር ተርእዮ እናኾነ ኣብ ዝመጸሉ ግዜ፣ እንታይ ኮን እዩ መፍትሒ መስረታዊ ጸገማቱ? እቲ እናተበደለ ንኸይብድል ብምምራጽ ዛንታ ታሪኽ ሂወት ሃገሩ ምስሊ እተን ብህልወናአን ዝጸነታ ኣህጉራት የዕራብ ንኽይልውጥ ብምስጋእ ከም ኢራብ ካብ ማዓት ረጽሚ ሂወት ኣረሜናት ከምልጥ ዝሓለነ ሃዳሚ፣ ጸጊብካ እንዳኣለካ መንግስቲ እኮ ገዲዱ ኣይውጻኣካን፣ እንክብልዎ ቁሩብ ከ ሕልኖም ስኽኽ ኣይምበሎምን ዶ?

ግዜ ምስ ሕልና ተፋጢጡ ውሉድ ንወላዲኡ ዝጭክነሉ ዘመን ኣርኪቡና ዝብሉ ሰባት ውሑዳት ኣይኮኑን፣ ወላዲ ግን ግቡኡነት ስነ ምግባር ዉሉዳቱ ብስነስርዓት ከማሓድሮ ከምዝግቦኦ ዝዘንግዑ ኮይኑ ይስመዓኒ ኣሎ። ኣብዚ ምዕቡል ዓለም እንኮ ክህደን ዘለዎ እንስሳ መንእሰይ ኤርትራ እዩ ዝተባህሉ እንክመስሉ ብወዝቢ ሃይማኖትን፣ ባህልን፣ ኣውራጃን፣ መንነትን ኣሳዊሮም ንሰላማ ኣዊጃ ሕድራ ግን ክኽተሉ ዘይክእሉ ውልቃውያን ተዃሉ ዘጥረየት ሓንቲ ኤርትራ ናብ ዑና እንክልውጥዋ ዝጽዕሩ ብጿኣን ጋኔን መሬትና መን እዮም።

ምቅዋም ማለት ምስ ታሪኽን፣ ርስትን ምስ ባህልታትን፣ ክብርታት ወግዒ ማሕበረሰብን ምስ ዓሌትን እዩ ዝዛመድ፣ ዝብሉ ስነ ሓሳባውያን ጽንፍታት እዛ ሃገር ንርትዕን ስነ ምግባራዊ ኣካይዳን ሂወት ፍጡራት ክጋሰሱ ከይደቀሱ እንተሓደሩ ምሉእነት ናይ ክፋኣቶም ተዓዊቱ ንዘላለም ዘዕርፍ ዶ ይመስሎም?

መንእሰይ ባዕሉ እንበር ዘይገዛእ ነብሱ ከንቅሖ የብሉን፣ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ኣብ ብሄረ ብዝሑነት ዝተሓጽረ ኣካይዳ እናተዓዘበ ሕጂ ኣብ ጸቢብ ኣመላኻኽታ ቀርቂሮም ራዕዲ ነውጺ ሓንጎል እንተተፉኡሉ ናይ ግድን ድዩ ንውልቀ መላኽነት ክምጽወት ዘለዎ? ሓርነት ካብ ሓንጎልን ሰፊሕ ኣተሓሳስባን እዩ ዝምንጩ፣ ሓድነት ከኣ ካብ ፍቕርን ምክብባርን እዩ ዝጥረ፣ ቡኡ መንጽር ከኣ ኩሉ ህዝቢ ኣብ ብሉጹነቱ ይዕንድር እሞ ንስለ እታ ውሉዳ ዝቐምሰለት ሃገር ከኣ ብርትዓዊ ኣገባብ ንሕመቓ ካኣሊ ምፈተነ ። ንኽፋእ ኣይኮነን ዶ ፍጡር ወዲሰብ የዕዋፍ ገደናታት እንከይተራፋ ውን እየን ዝጽየኖኦ፣ ኣብዚ ናይ ስደት ዕምረይ ንስርዓት ተንቤናዊ ግበታ ፈትዩ ዝድግፎ ፍጡር ኣይረኣኹን እንተደገፈ ውን ዘይ እቲ ፈላላይን፣ ኣሻራውን፣ ዓሊታውን፣ ሃይማኖታውን፣ ግቡዝነተይ ርእዩ እንዳኣሉ። ወዲ ሰብ ካብ ተፈጥርሩኡ ተወዳዳርን ኣብ ህልኽ ዘየዕርፍ ዝጸምድ መንፈስ እዩ ዘለዎ ይኹን እንበር ሓባራዊ ፍቕርን ሓድሕዳዊ ምትሕልላይን ምስ ዝሪኢ ኸኣ ዕላማታት ሰላምን ቅሳነትን ኣህጉራዊ ስምረትን ፍትሕን ክጥምት ናይ ግድን እዩ።

እቲ ኣብ ስነሓሳብ ፍልስፍና ውርጹጽ ዝኾነ ሓሳባት ዘፈልፍል ዝነበረ ግሪኻዊ ሴቁራጦስ ከምዚ ይብል
እቲ ሰባት ኣባኻ ክገብርዎ ዘይትብህጎ ነገር ንስኻ እውን ንኻሎት ከማኻ ደቂ ሰብ ኣይትግበር።

ብርግጽ ፍትሒ ኣብዝዕንቀጸሉ፣ ቅዋም ብዘይቅቡል ምኽንያት ዝትረግጸሉ፣ ሕጊ ውን ሃለዋቱ ክሳዕ ዘጥፍእ ዝተገርፈሉ ሃገር እንትርፎ ስቓይ ሓጎስ ክትጽበየሉ ሕልሚ እዩ። ይኹን ዳኣ እንበር ክትቃወሞን ጠጠው ኢልካ ውን ዓገብ ክትብሎን ዘኽእለካ መንገድታት ውን ገዛእ ርእሶም ርትዓውያን ምስ ዝኾኑ እዩ ኣብቲ ኩሉ ብማዕረ ዝተወጸዕ ህዝቢ ሓሳባትካ ቅቡላት ክኾኑ ዝኽእሉ። ምብትታን ዝዓለም ስርዓት ምትሕቁቓፍ እንከሎ ፈውሱ ናብ ዕንደራታት ምቅይያም ብዘይ ምኽንያት እንተሃሊልካ ዳኣ ተረባሒ ኣካል እቲ ናይ ወትሩ ዓማጺ እንበር ተዓማጺ እኮ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ።

መዝሙር ፍትሒ ካብ ሂወቱ ክፈትሕ ዝኸኣለ ሰብ እያ ትመጽእ። ንኽፋእ ብኽፋእ ክትክእ ዝደሊ ሓላሚ፣ ነታ ሓንቲ ኤርትራ ባሕራ ብምንፋቕ ደቀያይ ካብ ዝብሉ ናይ ዓመጽ ደለልቲ፣ ነቲ ሰብና እዩ እንዳበልና ጓንነቱ ዛኣወጀልና ስርዓት ታሪኽ እንታይ ከም ዝመስል ትውክልቱ ውን ንብረትን ደምን ህዝቢ ኤርትራ እንበር ንኸፊላዊ ዕብዳን ከምይዘናፍቕን ኣብ ክልሰሓሳብን ግብሪ ከነረድእ ዓቕልን ጥርናፈን እዩ ዝሓተና።

ምቅዋም ማለት ተማሳሳሊ ሜላ ደገፍቲ ምጥቃም ኣይኮነን፣ እንታይ ከየምጹኡ ዝብሃለሉ መንገዲ ውን ክህልዎ ኣይምተገቦኦን ውዒሉ ሓዲሩ ህዝብኻ ክሳዕ ዝኾኑ ናይ መን ኣካል ከነርብሕ ኢልና ኢና እሞ ኣስቃቒ ፈኸራታት ኣብ ልዕሊኦም እንድሕድሖ፣ ሰብ ኮይኑ ብሞትን ጽንተትን ህዝቢ ኤርትራ ክሕተት ዋላ እኳ እንተተገቦኦ፣ ነቲ ነጻነቱ ኣብ ሕልሙ ዝጽበ ዳጋፊ ህግደፍ እየ ባሃሊ ጥዒምዎ ከም ዘየሎ ውን እኮ ኩነታት ኣካይዱኡ እዩ ዝምስክሮ ዘሎ ።

ካብ ሓንቲ ክብርቲ ኣደ ምስ ህግደፍ ብሕሩር ጎና ተጸጊዓ ዝወገነት ዝሃበትኒ ምኽሪ ካብ ተመኩረይ ክሕብር። ንሳ ትብል
ኤርትራ ኩሉ ሃዲምዋ ደቅና ኸኣ ጨኪንኩም ማስእሰርታት ብኹሉ በዚሕና፣ ስጋኣትን፣ ፍርህን እናሻዕ ዛይዱ እቲ ስርዓት ጽቡቕ ከምዘየለ ኩሉ ሰብ ይፈልጥን ንቑሕን እዩ። እንተኾነ ግን ከኣ ኣብ ክንዲ ፍቕሪ ምፍልላይ እንተሃልዩ እታ ሃገር ንኸይትጸንት ምስ እቲ ዘሎ ሓርገጽ ምውጋን እዩ ዝምረጽ። ኤርሚያስ ወደይ ተቓውሞኻ ቀጽሎ እንተኾነ ግን ክብሪ እቶም ንዓኻ ኢሎም ዝተዛሕዝሑ የሕዋትካ ኣይተናኣእስ፣ እዛ ሃገር ከኣ እቲ ዝርከባ እዩ እሞ ከስተኻኽላ ዝግቦኦ ብሰላማዊ መንገዲ እዚ ምስ ኣህጉራት ዓለም ተሓባቢሩ ሰብ ዘጣፍእ ዘሎ ውልቀ መላኺ ክታልይዎ ፈትኑ፣ ድሓር ካኣ ኣብ ታሪኽ ኤርትራ እቲ ንሕሰም ኤርትራ ጼሩ ግዳይ ሞት ዝኾነ ዜጋ እዩ ሓርበኛ፣ ስለዚ እቶም ምውታት መናሰያት ደቀይ ውን ኣብ ሳሃራን ባሕርን ዋላ እኳ እንተጠፉኡ ሓርበኛታት እዮም፣ እቲ ንስለ እዛ ሃገር ክብል ዝተበጀወ ህዝቢ ውን ሓርበኛ እዩ፣ ታሪኽ ክትልውጡ ታሪኽ ከይተበላሽዉ ብጥንቃቐ ተግብርዎ ብምባል ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ዝርንዛሕ ነብዐት። ድሕሪ እዚ ዝብሎ ቃላት ስለ ዘይብለይ ብልበይ ክነብዕ ጥራይ እየ ተገዲደ።

ደምና ብቐሊል ኣይወሓዘን፣ ታሪኽ ወለዶ ውን ከም ጽንጽዋይ ኣይተሓልፈን፣ ኣስላማይ ምስ ክስታናይ ኣብ ሓደ ማዓልቲ ብሰበ ስልጣን ኣምሓራ ኣብቲ ሕሉፍ፣ ኣብዚ ህሉው ዘመን ከኣ ብመታለልቲ ተጋሩ ስጋና ተበሊዑ እዩ። ስለዚ ምቅዋምና ንሕጋውነትን፣ ፍትሕን እንበር ንጥንቁልናዊ ስልቲ ኣይኮነን። ልኽዕ እዩ ፍልልይና ናይ ኣተሓሳስባ ሽግር እዩ ከከም ኣፈታትሑ ከኣ በተሓሳስባ ዝፍታሕ ጸገም እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ብሕብረት እንተጠሚሩ መንዛዕን ገባትን ርስትን ክብርን ኤርትራውያን ንኽእለ ናይ ካሊኢታት ሕቶ ጥራይ እዩ።

ስለዚ መንእሰይ ምዕራፍ ማለት ሓረግ ወሎዶታት እዩ፣ ገለ እንተረኸቡ ናቡኡ ዝጋልቡ ስጋዕ ሕጂ ግን ፍጹም ዘይዓለብሉ እንባ ተኽእሎታት ሓቂ ኸኣ ትመስል። ምዕራፍ ኣብ ሎሚ ሃሊኽካ ጽባሕ እፎይታ ተስተማቕረሉ ገድሊ ሂወት እዩ፣ ኣብ ዕረፍቲ ምድሪ ቤትካ ኣጣጢሕካ ክትነብረሉ ፍቕርን፣ ተጻዋርነትን፣ ምክኣልን፣ ምስትምቓር ሂወትን ዝሓትት ዳማ ዓለም እዩ። ምዕራፍ ካብ ጡብ ወላዲትካ ብዕረ ምስ ተፈለኻ ከም እንደገና ንኽትጦባ ኣብ ሕልምኻ እትጽዕራ ጥዕምቲ ጽንጽዋይ እያ፣ ግን ከኣ ንኽትሓልማ ንሓውኻ እናፍቀርካ ነቶም ዝጸሉኻ ጓኖት ብስነሓሳብ እናተዋጋእካ እተመጻኣ ምስጢር ዓወት እያ።
እወ ምዕራፍ ምክእኣል ትምህር ንዘይወደባት ካኣ ብዘገምታ እታኣሊ ወይ ውን ደሙ እትመጺ ኣሰለት እያ። ዝመጸካ ጸጋማዊ ሓይሊ ይዂን ይማናዊ ክንፊ ውን ንኽትከላኸሎ ብቕዓት እተጥሪ ስነልቦናዊት መጽሓፍ እያ ።

ንምዕራፍ ንኽትርከብ ኣብ ኩናት ጥልመት ክንደይ ከም ጨው ሓቒቖም እዮም፣ ምዕራፍ ንኽትድህሰስ ብተንኮል ክልተ የሕዋት ተጋሩ ዝተወለዐ መሪር መከራ ዋርሳይ ሓመድ ድበ ኮይኖም እዮም፣ ምዕራፍ ንኽትዕረ ብነጻ ጉልበት ሓይሉ እናተገረፈ ብዓቕሊ መንእሰይ ልዕሊ ዓቕሞም ዓዮም እዮም፣ ምዕራፍ ምስ ተሳእነት ግን ከኣ ኣነን፣ ንስኻን፣ ንስኽን መፍቶት መቕተልትን ዓመጽን፣ መሟሞቒ ገንዘብ ስደተኛታት የዕቆብቲ ትካል ካምፕታት ኣፍሪቃውያን ሃገር ኮይና ኢና፣ ምዕራፍ ግን ስጋዕ እዛ ዕለት እዚኣ ክትርከብ ኣይከኣለትን።

ስለዚ ምዕራካን፣ ምዕራፈይን፣ ምዕራፍክን፣ ምዕራኩምን፣ ምዕራፋትክን ኣብታ ሃገር ኤርትራ ክሳዕ ዝሃለወ ምዕራፍና ብግብሪ ክንህስስ እዩ ዝግባና ።

( when you are thinking, you are seperate from others because you are thinking some thoughts and the other person is thinking different thoughts. But if you are both silent , then all the walls between you disappear , two silences cannot remain two they become one )
OSHO

VICTORY IS LOVE AND LOVE IS DEGNITY

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s